Phê duyệt dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lăng Miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung (giai đoạn 2)
  Giấy phép khai thác khoáng sản đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường bằng phương pháp lộ thiên tại xã Yên Lạc, huyện Như Thanh đối với Công ty TNHH một thành viên Dầu khí Thanh Sơn
  Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Khu sản xuất kinh doanh Đại Dương tại xã Hà Long, huyện Hà Trung
  Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư Cụm công nghiệp Điền Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa của Công ty TNHH lắp đặt bảo ôn Hoa Năng thực hiện tại xã Điền Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa
  Bổ sung Khoản 1, Điều 1, Quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 29/04/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ các địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
  Phê duyệt nhiệm vụ lập Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang nhân dân (NT-02), tại phường Xuân Lâm và phường Nguyên Bình, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
  Phê duyệt kinh phí hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021 theo Nghị quyết số 337/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
  Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Du thuyền và Sân golf FLC Biscom tại tỉnh Thanh Hóa
  Thực hiện việc công bố huyện đạt chuẩn NTM/thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh.
  Giao tham mưu giải quyết đề nghị cho phép thực hiện 2 dự án trang trại chăn nuôi tại xã Xuân Hòa và cập nhật kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Như Xuân