4492/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
4492/UBND-KTTC
Giao nghiên cứu, tham gia ý kiến dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn chứng từ
Ngày ban hành 07/04/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT778684955-4-20211617669675985_(tungct)(07.04.2021_11h51p31)_signed.pdf
 Trở về trang trước