8104/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
8104/UBND-THKH
Giao tham mưu chủ trương đầu tư dự án theo đề nghị của UBND huyện Lang Chánh tại Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 07/6/2021
Ngày ban hành 10/06/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT730261220-6-20211623231608068_(trangnt)(10.06.2021_15h23p45)_signed.pdf
 Trở về trang trước