1972/UBND-CNTT
Chi tiết văn bản
1972/UBND-CNTT
Giao triển khai thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030
Ngày ban hành 07/02/2024
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT314560301-2-20241707270340932_(chiennv)(07.02.2024_11h16p57)_signed.pdf
 Trở về trang trước