5/GP-UBND
Chi tiết văn bản
5/GP-UBND
Cấp giấy phép gia hạn thực hiện xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi kênh Lê tại vị trí K3+500 (bờ tả) thuộc hệ thống tiêu úng Đông Sơn
Ngày ban hành 05/01/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT435001016-12-20201608888534502_giangld_04-01-2021-23-59-22_signed.pdf
 Trở về trang trước