2217/UBND-VX
Chi tiết văn bản
2217/UBND-VX
Giao góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030
Ngày ban hành 22/02/2021
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT238689833-2-20211613702236651_(chiennv)(22.02.2021_07h43p47)_signed.pdf
 Trở về trang trước