4496/UBND-KSTTHCNC
Chi tiết văn bản
4496/UBND-KSTTHCNC
Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2021/TT-BCT ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Bộ Công Thương
Ngày ban hành 07/04/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT957552638-4-20211617690722713_(tungct)(07.04.2021_11h52p50)_signed.pdf
 Trở về trang trước