922/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
922/QĐ-UBND
Quyết định ban hành Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ, Kế hoạch số 94-KH/TU ngày 13/9/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
Ngày ban hành 21/03/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT722988836-3-20231679305156758_(giangld)(20.03.2023_18h07p00)_signed.pdf
 Trở về trang trước