11405/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
11405/UBND-THKH
Giao tham mưu tiếp nhận dự án “Khí sinh học cho ngành chăn nuôi phát thải thấp” do Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV viện trợ
Ngày ban hành 04/08/2022
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT879893815-8-20221659498280730_hoangmc_04-08-2022-11-10-40_signed.pdf
 Trở về trang trước