2123/UBND-KSTTHCNC
Chi tiết văn bản
2123/UBND-KSTTHCNC
Triển khai thực hiện Công văn số 325/BTP-ĐKGDBĐ ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Bộ Tư pháp
Ngày ban hành 19/02/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT559565261-2-20211613620992833_(tungct)(19.02.2021_07h45p03)_signed.pdf
 Trở về trang trước