594/UBND-CN
Chi tiết văn bản
594/UBND-CN
Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở xác định giá dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước
Ngày ban hành 13/01/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT917356421-1-20211610335848200_(trangnt)(12.01.2021_17h42p55)_signed.pdf
 Trở về trang trước