6376/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
6376/UBND-THKH
Giao tham gia góp ý vào dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ
Ngày ban hành 21/05/2020
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT924913771-5-20201589940240839_(kynh)(21.05.2020_08h38p22)_signed.pdf
 Trở về trang trước