2198/UBND-VX
Chi tiết văn bản
2198/UBND-VX
Triển khai Quyết định 1077/QĐ-BYT ngày 07/02/2021 của Bộ Y tế về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án “Chăm sóc sức khỏe và Phục hồi chức năng đối với nạn nhân chất độc hoá học/dioxin” giai đoạn 2018 – 2021
Ngày ban hành 22/02/2021
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT914512698-2-20211613699093756_chiennv_19-02-2021-22-17-36_signed.pdf
 Trở về trang trước