12836/UBND-KSTTHCNC
Chi tiết văn bản
12836/UBND-KSTTHCNC
Triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 211-KH/TU ngày 21 tháng 8 năm 2020 của Tỉnh ủy
Ngày ban hành 16/09/2020
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT512503503-9-20201600155562896chanth15.09.2020_16h43p51_thinv_15-09-2020-16-57-02_signed.pdf
 Trở về trang trước