13/GP-UBND
Chi tiết văn bản
13/GP-UBND
Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế)
Ngày ban hành 06/01/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT547030119-1-20221641371449615_(giangld)(05.01.2022_17h27p53)_signed.pdf
 Trở về trang trước