6703/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
6703/UBND-KTTC
Giao nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai từ Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai
Ngày ban hành 15/05/2024
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT341255142-5-20241715653634945_(hoangmc)(14.05.2024_16h30p31)_signed.pdf
 Trở về trang trước