14549/UBND-CNTT
Chi tiết văn bản
14549/UBND-CNTT
Giao thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Văn phòng UBND tỉnh năm 2022
Ngày ban hành 30/09/2022
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT738327903-9-20221664501783060_chiennv_30-09-2022-09-21-10_signed.pdf
 Trở về trang trước