16240/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
16240/UBND-THKH
Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về Khoa học và Công nghệ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện
Ngày ban hành 19/11/2020
Người ký Đinh Quang Hưng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT45246528-11-20201605697736708_dinhquanghung_19-11-2020-08-01-45_signed.pdf
 Trở về trang trước