17530/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
17530/UBND-KTTC
Giao tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Ngày ban hành 20/11/2023
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT553986224-11-20231700182392998_(hoangmc)(20.11.2023_09h16p35)_signed.pdf
 Trở về trang trước