19/2023/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
19/2023/QĐ-UBND
Bãi bỏ Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định các biện pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 192/2019/NQ-HĐND ngày 16/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025.
Ngày ban hành 23/05/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT593406042-5-20231684803367440_(giangld)(23.05.2023_11h24p16)_signed.pdf
 Trở về trang trước