14069/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
14069/UBND-KTTC
Giao tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình của Bộ Tài chính về đề xuất bổ sung quy định về việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước để thực hiện xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng tài sản công hàng năm.
Ngày ban hành 22/09/2022
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT952441906-9-20221663814498125_(hoangmc)(22.09.2022_10h20p48)_signed.pdf
 Trở về trang trước