243/KH-UBND
Chi tiết văn bản
243/KH-UBND
Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Ngày ban hành 13/11/2020
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT272183159-11-20201605166623801dinhquanghung12.11.2020_17h36p26_quyenpd_13-11-2020-10-02-25_signed.pdf
 Trở về trang trước