3753/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3753/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch hành động của UBND tỉnh Thanh Hóa thực hiện Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 09/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch hành động số 200-KH/TU ngày 29/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
Ngày ban hành 11/09/2020
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT717527700-9-20201599725848153_(xungnd)(10.09.2020_22h22p35)_signed.pdf
 Trở về trang trước