8/GP-UBND
Chi tiết văn bản
8/GP-UBND
Giấy phép thăm dò khoáng sản đất san lấp và đất, cát có hàm lượng SiO2 nhỏ hơn 85% tại phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển thương mại Tùng Lâm
Ngày ban hành 08/01/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT14179537-12-20201608866885599_giangld_07-01-2021-21-15-13_signed.pdf
 Trở về trang trước