13744/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
13744/UBND-THKH
Giao tham mưu dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
Ngày ban hành 18/09/2023
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT862954900-9-20231694788099910_hoangmc_17-09-2023-11-41-37_signed.pdf
 Trở về trang trước