47/SY-UBND
Chi tiết văn bản
47/SY-UBND
Sao y Quyết định số 73/QĐ-TTCP ngày 08/3/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc Giám sát hoạt động của Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 55/QĐ-TTCP ngày 02/3/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ, thanh tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Ngày ban hành 10/03/2021
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Sao y
Tài liệu đính kèm sy47.PDF_signed.pdf
 Trở về trang trước