617/UBND-VX
Chi tiết văn bản
617/UBND-VX
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 13/01/2021
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT450770368-1-20211610454359193_(chiennv)(13.01.2021_08h12p29)_signed.pdf
 Trở về trang trước