162/KH-UBND
Chi tiết văn bản
162/KH-UBND
Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch số 204-KH/TU ngày 03/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Ngày ban hành 29/07/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT713762279-7-20201595922898014_quyennd_28-07-2020-16-05-07_signed.pdf
 Trở về trang trước