11422/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
11422/UBND-THKH
Giao tham gia góp ý dự thảo Thông tư theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành 04/08/2022
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT142159941-8-20221659436077711_(trangnt)(04.08.2022_14h47p34)_signed.pdf
 Trở về trang trước