4493/UBND-CNTT
Chi tiết văn bản
4493/UBND-CNTT
Giao tham mưu giải quyết đề nghị của Ban Dân tộc tại Tờ trình số 16/TTr-BDT ngày 28/3/2024
Ngày ban hành 02/04/2024
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT664684554-4-20241711935943051_(trangnt)(02.04.2024_15h01p36)_signed.pdf
 Trở về trang trước