16329/UBND-KSTTHCNC
Chi tiết văn bản
16329/UBND-KSTTHCNC
Báo cáo sơ kết 01 năm triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia
Ngày ban hành 20/11/2020
Người ký Đinh Quang Hưng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT101641385-11-20201605839589924_(dinhquanghung)(20.11.2020_10h04p29)_signed.pdf
 Trở về trang trước