14059/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
14059/UBND-KTTC
Hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
Ngày ban hành 22/09/2022
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT209393696-9-20221663758390315_(chiennv)(22.09.2022_10h12p42)_signed.pdf
 Trở về trang trước