8942/UBND-NN
Chi tiết văn bản
8942/UBND-NN
Giao rà soát nội dung tham mưu giải quyết đề nghị của UBND thị xã Nghi Sơn tại Tờ trình số 82/TTr-UBND ngày 13/5/2022.
Ngày ban hành 22/06/2022
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT257373218-6-20221655805237506_(tungct)(22.06.2022_16h12p23)_signed.pdf
 Trở về trang trước