10/2020/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
10/2020/QĐ-UBND
Ban hành quy định biện pháp thi hành Nghị quyết số 236/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2020 - 2025
Ngày ban hành 20/03/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm dq10.signed.pdf
 Trở về trang trước