4365/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
4365/UBND-KTTC
Rà soát, làm rõ cơ sở pháp lý về điều kiện ủy thác và thẩm quyền chấp thuận, ban hành Phương án quản lý, sử dụng nguồn vốn Quỹ vệ sinh quay vòng
Ngày ban hành 01/04/2024
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT705186755-3-20241711704235134_hoangmc_31-03-2024-09-44-01_signed.pdf
 Trở về trang trước