132/BC-UBND
Chi tiết văn bản
132/BC-UBND
Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động bộ máy tham mưu, giúp việc Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 01/08/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm bc132.signed.pdf
 Trở về trang trước