6737/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
6737/UBND-KTTC
Xin ý kiến đối với Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành Một số chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 13/06/2018
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c6737_signed.pdf
 Trở về trang trước