14085/UBND-CNTT
Chi tiết văn bản
14085/UBND-CNTT
Giao tham mưu góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số quốc gia
Ngày ban hành 22/09/2022
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT717858244-9-20221663812846860_chiennv_22-09-2022-14-23-53_signed.pdf
 Trở về trang trước