683/UBND-CN
Chi tiết văn bản
683/UBND-CN
Giao triển khai Thông tư số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 13/01/2022
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT648648645-1-20221642033659573_chiennv_13-01-2022-09-47-48_signed.pdf
 Trở về trang trước