241/KH-UBND
Chi tiết văn bản
241/KH-UBND
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1205/QĐ-BGDĐT ngày 15/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
Ngày ban hành 12/11/2020
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT373995382-11-20201605068416871_quyenpd_12-11-2020-11-11-37_signed.pdf
 Trở về trang trước