11379/UBND-VX
Chi tiết văn bản
11379/UBND-VX
Triển khai thực hiện Quyết định số 495/QĐ-UBDT ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban Dân tộc Phê duyệt Kế hoạch truyền thông về Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025.
Ngày ban hành 04/08/2022
Người ký Hoàng Văn Thi
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT969148787-8-20221659492599530_thihv_04-08-2022-06-17-42_signed.pdf
 Trở về trang trước