14039/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
14039/UBND-KTTC
Giao tham gia ý kiến vào Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá tại dự thảo Luật giá (sửa đổi).
Ngày ban hành 22/09/2022
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT787917004-9-20221663773299555_(hoangmc)(22.09.2022_09h25p30)_signed.pdf
 Trở về trang trước