V/v tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
  Về việc tạm dừng tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện
  V/v đảm bảo nguồn cung hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ứng phó với dịch Covid -19.
  V/v thực hiện các biện pháp cấp bách cấp bách phòng, chống dịch COVID - 19 lây lan ra cộng đồng
  Về việc phối hợp kiểm tra công tác triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19
  V/v tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cao điểm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn huyện
 
  Vè việc rà soát người dân khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai và nhân viên Bệnh viện Bạch Mai tham gia khám bệnh trên địa bàn quản lý
  Về việc phối hợp kiểm tra công tác triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19
  Về việc dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ và việc hiếu, hỉ để tập trung triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch Covid-19