Về việc thôi biệt phái viên chức đối với ông (Nguyễn Anh Dũng - HKH)
  V/v đề xuất địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại năm 2021.
  V/v tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn hoạt động thể thao và du lịch trên địa bàn huyện
  Về việc giao quyền phụ trách, điều hành UBND xã Trung Thành
  V/v thông tin, tuyên truyền ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép trên địa bàn huyện
  Thực hiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và chức danh nghề nghiệp thư viện viên năm 2020
  Công nhận đơn vị trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” Năm học 2019-2020
  Tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" huyện Quan Hoá, giai đoạn 2000 - 2020
  Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Quan Hóa giai đoạn 2015-2020
  V/v đồng ý thực hiện miễn nhiệm và bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã Phú Xuân, nhiệm kỳ 2016-2021