V/v thực hiện công tác phát ngôn, cung cấp và xử lý thông tin đăng, phát trên báo chí.
  Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Quan Hóa
  Họp Phiên Thường kỳ tháng 6 của Thường trực HĐND huyện
  Về việc công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Quan Hóa khóa XX,nhiệm kỳ 2021-2026
  về việc chấn chỉnh thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Quan Hóa
  tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Quan Hóa
  V/v khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch dịch Covid-19
  V/v tạm dừng thêm một số hoạt động để tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện
  Về việc thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung, quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi cư trú phòng chống dịch Covid-19
  Kiện toàn khung điều hành, khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 huyện Quan Hóa