Về việc thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung, quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi cư trú phòng chống dịch Covid-19
  Kiện toàn khung điều hành, khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 huyện Quan Hóa
  Về việc rà soát KHẨN liên quan đến Bệnh viện K (cơ sở 3 tại Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội)
  Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện
  Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện
  về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện.
  Tổ chức lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Quan Hóa
  Tình hình dịch Covid-19 ngày 27/2/2021
  tình hình phòng chống dịch covid -19 ngày 26/02/2021
  tình hình phòng chống dịch covid -19 ngày 24/02/2021