Ban hành tiêu chí, quy định công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số.
  Ban hành tiêu chí, quy định công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số.
  V/v rà soát, thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn thông tin mạng và phối hợp hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng
  Thực hiện bảo đảm an toàn thông tin mạng và triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn huyện
 
  Về việc kiện toàn Tổ ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng huyện Quan Hóa
  V/v đăng ký thành viên Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Thanh Hóa.
  V/v Công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn xã Trung Sơn
  Về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Quan Hóa năm 2022
  Kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Quan Hóa năm 2022