V/v tham gia ý kiến quy hoạch xây dựng vùng huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045.
  V/v đảm bảo thông tin liên lạc sẵn sàng ứng phó với bão Conson và mưa lớn
  V/v chấn chỉnh việc đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội
  tình hình phòng chông dịch Covid-19 huyện Quan Hóa ngày 7/9/2021
  V/v tăng cường tiến độ thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ
  V/v đảm bảo thông tin liên lạc sẵn sàng ứng phó với thiên tai
  Báo cáo kết quả thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Quan Hoá.
  Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tháng 8/2021, nhiệm vụ công tác tháng 9/2021
  V/v đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19.