2727/UBND
Chi tiết văn bản
2727/UBND
V/v rà soát, thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn thông tin mạng và phối hợp hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng
Ngày ban hành 23/11/2022
Người ký Phạm Thị Lượng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND huyện Quan Hóa
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn thông tin mạng và hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng(14.02.2023_13h13p56)_signed.pdf
 Trở về trang trước