Giao tham mưu giải quyết đề nghị của Xí nghiệp Giao thông Xây dựng Cẩm Thủy xin thuê đất trả tiền hàng năm tại Khu đất số 01, Tổ 1, thị trấn Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy
  Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn tại hội nghị nghe báo cáo quy hoạch chung xây dựng hai bên bờ sông Mã đến năm 2030 (đoạn từ huyện Vĩnh Lộc đến thành phố Sầm Sơn)
  Sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
  Điều chuyển vốn của một số dự án sử dụng nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh năm 2017 (đợt 1)
  Phê duyệt hỗ trợ kinh phí trùng tu, tôn tạo các di tích địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2017
  Phê duyệt kinh phí đối ứng thực hiện các dự án khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Nông thôn miền núi do Trung ương quản lý, bắt đầu thực hiện năm 2017
  Phê duyệt bổ sung dự toán kinh phí cho một số cơ quan hành chính để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh được UBND tỉnh giao năm 2017
  Phê duyệt kinh phí thực hiện Kế hoạch thông tin tuyên truyền, tổ chức các đoàn công tác của tỉnh đi tìm hiểu, học tập thực tế quản lý, xúc tiến xuất nhập khẩu và hội nhập kinh tế quốc tế năm 2017
  Phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong "Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc (Trữ lượng tính đến ngày 20/6/2017)
  Cho phép Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Miền Trung trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất