Kế hoạch Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017
  Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn tại buổi làm việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng một số dự án hạ tầng, cảng biển Khu Kinh tế Nghi Sơn
  Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Công trình Quy hoạch phát triển lĩnh vực xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
  Ban hành kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
  Điều chỉnh, phân bổ chỉ tiêu Kế hoạch tín dụng năm 2016 cho các Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh
  Điều chỉnh, phân bổ chỉ tiêu Kế hoạch tín dụng năm 2016 cho Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Hoằng Hóa
  Điều chỉnh, phân bổ chỉ tiêu Kế hoạch tín dụng năm 2016 cho Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Hậu Lộc
  Điều chỉnh, phân bổ chỉ tiêu Kế hoạch tín dụng năm 2016 cho Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Quảng Xương
  Điều chỉnh, phân bổ chỉ tiêu Kế hoạch tín dụng năm 2016 cho Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Sầm Sơn
  Điều chỉnh, phân bổ chỉ tiêu Kế hoạch tín dụng năm 2016 cho Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Như Xuân