Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Đức Quyền tại buổi làm việc về tình hình triển khai thực hiện các dự án tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Thanh Hóa và các vùng phụ cận
  Báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 13/4/2017 đến ngày 19/4/2017)
  Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2017 tỉnh Thanh Hoá
  Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản và cho thuê đất tại mỏ đất làm vật liệu san lấp phường Đông Hương, thị xã Bỉm Sơn đối với Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại tổng hợp Quang Tuấn
  Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty TNHH Đại Thủy
  Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty TNHH Cung ứng Hoàng Đạt
  Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty TNHH Sản xuất vật liệu xây dựng Thành Phát
  Điều chỉnh, phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2017 cho phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Vĩnh Lộc
  Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Thanh Hoá
  Phê duyệt giao Kế hoạch kinh phí thực hiện điều chỉnh, bổ sung dự án và lập thiết kế kỹ thuật - dự toán dự án cắm mốc ranh giới, đo đạc lập bản đồ, hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai 05 Nông trường quốc doanh (nay là Công ty nông, lâm nghiệp) và 13 Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh Thanh Hóa