Đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái biển Đông Á Sầm Sơn của Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á
  Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động khẩn cấp bảo tồn các loài linh trưởng ở Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh
  Kế hoạch kiểm tra công tác tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức, bổ nhiệm trưởng, phó phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2017
  Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2017, tỉnh Thanh Hóa
  Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch thác Hiêu, xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước
  Phê duyệt danh sách chủ tàu dịch vụ khai thác hải sản của tỉnh đăng ký thường xuyên hoạt động dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
  Thu hồi đất và gia hạn thời gian sử dụng đất cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Hậu Lộc Thanh Hóa tại thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc để tiếp tục sử dụng và mục đích Trụ sở giao dịch
  Thu hồi đất do UBND xã Vĩnh Minh quản lý; cho công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xây dựng Quyền Phát thuê đất tại xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc để sử dụng vào mục đích xây dựng chợ Cung
  Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Sao Mai tại xã Xuân Thịnh và Thọ Dân, huyện Triệu Sơn của Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai tại Thanh Hóa - Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai
  Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng Khu thương mại tổng hợp, dịch vụ khách sạn du lịch tại phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn của Công ty Cổ phần Xây dựng Quảng Tường