10990
Show details for 20182018
15180
Show details for 20172017
14158
Show details for 20162016
12694
Show details for 20152015
12072
Show details for 20142014
11817
Hide details for 20132013
981
Show details for 12/201312/2013
820
Show details for 11/201311/2013
1106
Show details for 10/201310/2013
909
Hide details for 9/20139/2013
7330/UBND-NN16/09/2013Attachment IconChủ trương điều chỉnh vị trí tuyến đường vào Bãi chôn lấp rác thải thị trấn Bút
Sơn
3132/QĐ-UBND06/09/2013Attachment IconPhê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông từ Quốc lộ 47 đến đường Hồ Chí Minh, huyện Thọ Xuân
3395/QĐ-UBND30/09/2013Attachment IconPhê duyệt quyết toán hoàn thành Dự án Trụ sở làm việc HĐND - UBND huyện Hậu Lộc
3394/QĐ-UBND 30/09/2013Attachment IconPhê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn sau 2025
3391/QĐ-UBND 30/09/2013Attachment IconPhê duyệt dự toán kinh phí thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác mỏ đất sét làm gạch ngói nung tuynel trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2015, định hướng đến năm 2020